ABOUT TICCIH PHILIPPINES


TICCIH Philippines
is the national committee of the Philippines for the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), the world organization for industrial heritage. Its goals are to promote international cooperation in preserving, conserving, investigating, documenting, researching, interpreting, and advancing education of the industrial heritage. TICCIH Philippines is part of the Asian Network of Industrial Heritage (ANIH).

Meet the TICCIH Philippines National Committee BoardFilipino / Tagalog
Ang TICCIH Pilipinas ay ang pambansang komite ng Pilipinas para sa Komiteng Pandaigdig para sa Pangangalaga ng Pamanang Pang-Industriya (TICCIH), ang pandaigdigang kapisanan para sa pang-industriyang pamana. Ang mga layunin nito ay itaguyod ang internasyonal na kooperasyon sa pagpapanatili, pangangalaga, pagsisiyasat, pagdodokumento, pagsasaliksik, pagbibigay-pakahulugan, at pagsusulong ng edukasyon ukol sa pamanang pang-industriya. Ang TICCIH Pilipinas ay bahagi ng Network ng Asya para sa Pamanang Pang-Industriya (ANIH).

Akeanon
Ro TICCIH Pilipinas hay komite it nasyong Pilipinas para sa pang Kalibutanon nga Komiteba sa Pagtatap ko Pamana it Industriya. Ro pangkalibutanon nga hilikuton para sa pang industriya nga pamana. Ro mga handum kara hay pabaskugon ro internasyonal nga kooperasyon sa pag mentinar, pagkaayad, pag usoy it pahito, pag dokumentaryo, pag estudyo, pagtao it kahueogan sa pagsueong it edukasyon sa pamana it industriya. Ro TICCIH Pilipinas hay kaibahan nga istasyon sa Asia para sa Pamana nga Pang-Industriya (ANIH).

Bikol
An TICCIH Pilipinas iyo an panronang komitiba kan Pilipinas para sa Pangkinaban na Komitiba sa Pangataman ning mga Erensyang Pang-Industriyal (TICCIH), an pang-kinaban na organisasyon sa erensyang industriyal. Mawot kaini na mapabalangibog an mas mas mahiwas na pagtatarabangan sa pag-ataman, pagsusog, pagdokumento, pag-adal, pagpaliwanag, asin pagpa-uswag sa pagkanuod ning mga erensyang industriyal. Ang TICCIH Pilipinas parte kan Asyanong Pagkaboronyog sa Erensyang Industriyal (ANIH).

Cebuano
Ang TICCIH Pilipinas mao ang nasudnong komite sa Pilipinas para sa Komite nga Pang-International para sa Pagtipig sa Kabilin nga Pang-Industriya (TICCIH), ang pangkalibutang organisasyon para sa kabiling pangindustriya. Ang tumong niini mao ang pagpalambo sa kooperasyon nga internasyonal sa pag preserba, pagtipig, imbestiga, dokumento, pagpanukiduki, paghubad ug pagpalambo sa edukasyon sa pang industriya nga kabilin. Kabahin ang TICCIH Pilipinas sa Hugpong sa Pang Industriya nga Kabilin sa Asya (ANIH).

Hiligaynon
Ang TICCIH Pilipinas ang komitiba sang pungsod Pilipinas para sa Komitiba sa Bug-os nga Kalibutan para sa Pagtipig sang mga Palanublion nga Pang-Indusriya (TICCIH), ang organisasyon sa bug-os nga kalibutan para sa mga palanublion nga pang-industriya. Ang mga katuyuan sini amo ang pagpalapnag sang kooperasyon sang mga nagkalain-lain nga mga pungsod sa pagtipig, pagtatap, pag-usisa, pagdokumento, pagtukib, pagbungkag kahulugan, kag sang pagpauswag sang kinaalam nahanungod sa pang-industriya nga mga palanublion. Ang TICCIH Pilipinas kabahin sang Network sang Asya para sa mga Palanublion nga Pang-Industriya (ANIH).

Ilocano
Ti TICCIH Pilipinas ket maysa a nailian a komite ti Pilipinas a nairanta para iti Komite ti Sangalubungan a Mangaywan kadagiti Tawid iti Industria  (TICCIH), ti sangalubungan a grupo para iti tawid manipud iti industria.  Dagiti akem daytoy ket suportaran ti sangalubungan a panagtitimpuyog, pannaka-aywan, panagimbestigar, panangidukumento, panagsukisok, panangipaay ti kaipapanan ken panangitandudo ti edukasyon pakaseknan kadagti tawid manipud iti industria.  Ti TICCIH Pilipinas ket paset ti naindaklan a grupo a maaw-awagan iti Network ng Asya para iti Tawid ti Industriya.

Kapampangan
Ing TICCIH Pilipinas, ing pambansang komite ya ning Pilipinas para king Pangyatung Komite para king Pamaglingap king Pimamananang Pang-Industriya (TICCIH), ing aguman ning pimamananang pang-indsutriya king mabilug a yatu. Milalayun yang ipakilala ing pamisaupan da ring mialiwang bansa para king pamagpreserba, pamaglingap, pamag-aral, pamagdokumento, pamanyaliksik, pamamie interpretasyun ampong pamanyulung king pamanigaral da ring pimamananang pang-industriya. Ing TICCIH Pilipinas kayabe ya king Network ning Asya para king Pimamananang Pang-Industriya (ANIH).

Pangasinan
Say TICCIH Philippines et sakey ya komitiba dyad Pilipinas parad Komitiba na Intiron Talba Ya Mangasikaso na Tawir ya Industriya (TICCIH), say moyongan ed sangkamunduan parad tawir ya industriya. Saray getma toya et itanduroy kooperasyon ed intiron luyag piyan napansansiya, naasikaso, naimbistigaan, nadokumentoan, napan-aralan, naipaliwawa tan napalaknab tayo so kakabatan ed tinawir tayon industriya. Say TICCIH Philippines et kabiyangan na Network ng Asya ya Tawir na Industriya (ANIH).

Surigaonon
An TICCH Philippines isa ini ka nasudnon pundok o komitiba sa Pilipinas para sa Pangkalibutan na Panag Iban ug Pag Amoma para sa Pan Industriya na Kabilin (TICCIH). An tumong an pagpalig on sa pangkalibutan na pagtinabangay, para sa pagpatunhay, pagbuhi, psgsusi, pagdokumento, pagpanukiduki, paghubad sanan pagpalambo nan edukasyon sa pan industriya na kabilin. An TICCH Philippines sakop o kabahin sa Asian Kapunungan sa mga Kabilin Hiyas sa Industriya (ANIH)

Waray Samar
An TICCIH Pilipinas, an nasudnon nga komitiba sa Pilipinas para sa Komitiba sa Bug-os nga Kalibutan para Pagkonserbar sa Industriyal nga Panurundon (TICCIH), an organisasyon sa kalibotan para sa mga industriyal nga panurundon. An mga tumong kay an pagduso sa pagbinurubligay sa bug-os nga kalibutan para magtipig, magkonserbar, magimbestigar, magdukomento,  maghalikwat, maghubad, ug magpauswag sa kaaram sa industriyal nga panurundon. An TICCIH Philippines kay bahin siya sa Network sa Asya para sa Industriyal nga Panurundon (ANIH).

Yakan
Ye TICCIH Philippines tumpukan si Pilipinas sakup iye si meh tumpukan diyalem dunya maksud nen ngangkat suk sumong pagtabang tabang si dem dunya tu bang saingge taennaah, tahatul, kinatauhan duk tapasong pagpangadjih pasal meh kakahinang meh kapapuan ten.

Comments

Popular Posts